HorPetAk23 02Slovenská národnostná samospráva v Horných Peťanoch usporiadala pre deti a mládež zážitkami nabité leto. Kým vlani sa im najhorúcejšie mesiace roka začali budovateľským táborom, ktorého výsledkom bol drevený domček umiestnený na detskom ihrisku, tentoraz sa do popredia dostalo nehmotné kultúrne dedičstvo.
Začiatkom júla sa aj vďaka Správe fondov Gábora Bethlena 27 detí učilo moderné i ľudové tance v priestoroch Evanjelickej modlitebne. Dohliadali na ne dve slovenčinárky a dve tanečníčky. Dorina Akárová ich učila moderné a Katarína Simonová slovenské ľudové tance z povodia Galgy.

Vidieť, že organizátor dbal na to, aby na dennom poriadku bola aj slovenčina. Vďaka predsedníčke slovenskej samosprávy Zuzane Pápaiovej Laczkovszkej a podpredsedníčke Hajnalke Harmatiovej sa deti naučili základné frázy, slovenské riekanky, piesne, názvy krojov a pomenovanie rôznych úkonov. Výsledok päťdňového družinového tábora napokon mládež predstavila rodičom posledný deň v rámci galaprogramu. Predsedníčka nás informovala, že slovenská samospráva plánuje naučené tance a piesne ukázať širokej verejnosti 7. októbra na Národnostnom dni.
HorPetAk23 04Družinový tanečný tábor však nebola jediná letná aktivita v tejto národnostnej novohradskej obci. Na žiadosť rodičov aj tentoraz usporiadala slovenská samospráva popoludňajšie zamestnania pre škôlkarov. Na nich sa naučili zopár riekaniek, tancov, ale zo širokej palety programov nechýbali ani práca s hlinou, výroba náhrdelníkov a rozličných plstených predmetov. Predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy sa s nami hrdo podelila, že na týchto zamestnaniach sa zúčastnilo veľa rodičov.
Koniec letných prázdnin predznamenal predposledný augustový piatok, kedy sa po 8. krát konal na hornopetianskom športovom ihrisku program s názvom Škola volá. V rámci programu si deti môžu každý rok prevziať sociálne školské balíčky od obecnej a slovenskej samosprávy. Zaužívaným zvykom je, že v ten deň školopovinní žiaci súťažia. Tohto roku mali hľadať kartičky, ktoré boli rozmiestnené po ihrisku. Skupiny ich museli najprv pozbierať. Súperilo 6 družstiev. Na kartičkách boli zvieratá, čísla, farby, ovocie a zelenina, či dopravné prostriedky. Úlohu splnili vtedy, keď obrázok vedeli po slovensky pomenovať a vymenovať aspoň štyri príklady, napríklad, keď družstvo našlo obrázok medveďa, malo za úlohu povedať ešte štyri divé zvery, a nakoniec buď zaspievali jednu pesničku alebo zarecitovali riekanku. Aj rodičia sa mohli zapojiť. Keď úspešne splnili úlohy, od predsedníčky Z. Pápaiovej Laczkovszkej dostali čokoládu.
Tanečný tábor hodnotím jednoznačne pozitívne. Potešilo ma, že sa prihlásili nielen miestni, ale aj žiaci z Níže, Vacova a Netejču. Našu dôležitú rolu v živote Horných Petian potvrdilo, že sme s našimi programami dokázali zmobilizovať každú vekovú kategóriu. Bohužiaľ, nedostali sme od úradov dostatok financií na to, aby sme všetko uskutočnili tak, ako sme si to vysnívali. Keby sme nemali miestnych podporovateľov, tábor a zamestnania, ktoré som robila spolu s Hajnalkou, by sme nedotiahli do konca. Osobite sa chcem poďakovať miestnej Evanjelickej cirkvi, ktorá nám zabezpečila miestnosti, Dalme Benyusovicsovej za pomoc pri organizovaní tábora, našej poslankyni Andree Alföldiovej Kissovej a Obecnej samospráve,” spomenula Z. Pápaiová Laczkovszká s tým, že sa už teraz teší na októbrový debut detí, kedy na pódiu predstavia vedľa Hrušovčanov a detí z Níže aj tance, čo si osvojili v prvom hornopetianskom tanečnom tábore.

Atila Rusnák
Foto: Z. Pápaiová Laczkovszká

(zdroj: Skončili sa hornopetianske letné aktivity pre deti)