ZasNovSud20 6V polovici apríla sa v Dome remesiel Slovenskej národnostnej samosprávy v Sudiciach konalo druhé tohtoročné riadne zasadnutie Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy (SNSNŽ). Valné zhromaždenie (VZ) na čele s predsedom Ferdinandom Egyedom rokovalo o 12 bodoch. O práci miestnej slovenskej samosprávy poslancov najprv informoval Ladislav Faludi. Vedúci predstaviteľ Slovákov v Sudiciach v prvom bode programu hovoril o najdôležitejších slovenských udalostiach v obci a predstavil zrekonštruovaný Dom remesiel.

O sčítaní obyvateľov sa vyjadril pozitívne. K slovenskej národnosti sa v roku 2011 prihlásilo 154 ľudí a podobný výsledok očakáva aj na jeseň.
V ďalšom bode programu VZ prijalo správu o kontrole rozpočtu za rok 2021 a schválilo modifikáciu rozpočtu na rok 2022. Od prijatia uznesenia bola totiž od Fondu Gábora Bethlena prevedená na účet SNSNŽ prvá časť podpory na tento rok. Župná samospráva získala 400 tisíc forintov na Slovenský regionálny deň a 250 tisíc forintov na Novohradské národnostné stretnutie.
Poslanecký zbor jednohlasne prijal výročnú správu za rok 2021 a prerokoval odborné otázky. Rozhodol aj o položení venca pri pamätnej tabuli Janka Kráľa, ktorá sa nachádza v Balašských Ďarmotách na stene bývalého župného domu. Tohtoročná udalosť je výnimočná tým, že 24. apríla uplynulo 200 rokov od narodenia tohto revolučného slovenského básnika. SNSNŽ si chce pripomenúť výročie Janka Kráľa aj slávnostnou konferenciou.
VZ rozhodlo o blížiacich sa podujatiach a stretnutiach. SNSNŽ 13. mája usporiada vo Veňarci Fórum pre predstaviteľov novohradských a hevešských slovenských národnostných samospráv, na ktorom sa bude diskutovať o aktuálnych problémoch, predovšetkým o sčítaní obyvateľov. V Níži sa 20. mája uskutoční Regionálny deň detí. V súvislosti s jeho organizáciou VZ vyčlenilo finančné prostriedky z rozpočtu. Pri prírodnom javisku v Banke 31. júla by mali slávnostne odhaliť pamätnú tabuľu na počesť sv. Cyrila a Metoda. Vedenie SNSNŽ už urobilo potrebné kroky na získanie povolenia na jej umiestnenie. Ďalej plánuje začiatkom septembra usporiadať odbornú cestu na Slovensko a do Poľska pre poslancov slovenských národnostných samospráv v novohradskej a hevešskej župe.
Posledným bodom verejného zasadnutia bolo rozhodnutie o uzavretí Zmluvy o spolupráci so slovenskými samosprávami vo Veňarci, Horných Peťanoch, Gengeľagu, Malej Náne, Bíre, Teranoch a v Sudiciach, ako aj so Združením novohradsko- hevešských Slovákov.
Nasledovalo uzavreté rokovanie, ktorého témou boli návrhy na udelenie ceny Za národnosti Novohradskej župy a na vyznamenanie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Za našu národnosť.

(Zdroj: www.luno.hu)