Pracovné stretnutie poslancov slovenských samospráv z Novohradskej a Hevešskej župy sa uskutočnilo v obci Banka (Bánk). Stretnutie zorganizovali Slovenská samospráva Novohradskej župy a ZSM.

Dôraz na používaní materinského jazyka

Ako na úvod povedala predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Ruženka Egyedová Baráneková, na stretnutie pozvali poslancov Koalície Spolu (Zväzu Slovákov v Maďarsku, Združenia pilíšskych Slovákov, Dolnozemskej organizácie Slovákov, ako aj Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena a Klubu slovenských dôchodcov v Budapešti). Zároveň pripomenula, že stretnutie bude prebiehať v slovenčine, nakoľko je mimoriadne dôležité využiť každú možnosť hovoriť po slovensky. V tomto jazyku pozdravil prítomných aj starosta Banky Ondrej Ivanič, pôvodom Slovák, ktorý však dnes už bežne nepoužíva slovenčinu.

Predsedníčka ZSM vyhodnotila voľby do slovenských samospráv, vrátane celoštátneho zboru. Ako povedala, snaha vytvoriť spoločnú kandidátku do CSS stroskotala. Napriek tomu, že ich koalícia išla do volieb s vyšším počtom kandidátov, priamo vo voľbách získala menej hlasov, čo viedlo k tomu, že vo VZ CSS sa zopakoval stav spred štyroch rokov. Zbor tvoria dve skupiny poslancov, pomer je 15:14. „Nie  to  je dôležité, že sme prehrali, ale to, že sme stratili možnosť ukázať našim Slovákom, že CSS môže vykonávať svoju prácu aj inak. Lepšie a hlavne demokratickejšie,“ povedala R. Egyedová Baráneková a podotkla, že chceli postupovať spoločne v prospech nás všetkých. S poľutovaním konštatovala, že priepasť, ktorá sa vytvorila medzi Slovákmi, sa nielenže nevyrovnala, ale sa prehlbuje, čo je z pohľadu budúcnosti veľmi nebezpečný jav. Pripomenula, že napriek týmto problémom sa občianske organizácie (zvlášť vyzvala miestne pobočky ZSM) musia aktivizovať počas sčítania ľudu, ktoré sa uskutoční v októbri tohto roku. „Ak sa my samy neprihlásime k slovenskej národnosti, nemôžeme nikoho brať na zodpovednosť: ani maďarskú, ani slovenskú vládu, iba sami seba,“ povedala. Informovala aj o tom, že VZ ZSM bude v máji. Spomenula aj povzbudzujúci fakt, že vznikajú nové pobočky ZSM.

Pri referovaní o voľbách do Slovenskej samosprávy Novohradskej župy konštatovala, že osem poslancov nehlasovalo za listinu župnej samosprávy, napriek tomu, že v tejto župe bola iba listina koalície Spolu. Na záver predstavila členov Slovenskej samosprávy Novohradskej župy, na čele ktorej stojí Ruženka Komjáthiová. Podpredsedom je  Ferdinand Egyed, predsedom Finančno-kontrolného výboru je Ondrej Agárdi a členmi sú Silvia Glücková Šalgaiová, Margita Soboňová, Zoltán Havjar a Ladislav Feledi.

Zástupca riaditeľa Odboru národnostných vzťahov ministerstva verejnej správy a spravodlivosti Anton Paulik pripravil pre účastníkov stretnutia aktuálne informácie z oblasti národnostnej politiky. Hovoril o voľbách, zmienil sa o zmenách v štátnej správe, o tom, aké budú podpory a konkurzy a v rámci toho referoval o financovaní menšinových samospráv. Záverom sa zmienil o októbrovom sčítaní ľudu. Pripomenul, že po prvých menšinových voľbách vzniklo približne tisíc samospráv, ktorých počet v októbri 2010 dosiahol 2304. každá národnosť má samosprávy aj na takých miestach, kde historicky nie je možné dokumentovať jej existenciu. Takéto „kukučie vajíčka“ predstavujú približne 10 percent menšinových samospráv. Celkovo je v Maďarsku 300 nových menšinových samospráv. Ako uviedol A. Paulik, preto môžu dostať samosprávy menej financií, lebo rámec na tento účel zostal od prvých volieb ten istý, ale počet zborov sa zvýšil.

„Po schválení novej ústavy sa začne novela volebného a národnostného zákona,“povedal A. Paulik, ktorý pripomenul, že so žiadosťou o podanie návrhov sa obrátili aj na národnosti. „Prvoradým cieľom novely národnostného zákona je, aby sme vedeli lepšie určiť cieľovú skupinu ľudí, ktorí môžu voliť a ktorí môžu byť volení. Zatiaľ to vyzerá tak, že tam budú uvedené aj podmienky na používanie národnostného jazyka,“ povedal zástupca riaditeľa Odboru národnostných vzťahov ministerstva verejnej správy a spravodlivosti. „O novele zákona sa budeme môcť konkrétnejšie rozprávať koncom mája alebo začiatkom júna,“ dokončil tento okruh otázok A. Paulik. O financovaní menšinových samospráv sme sa na stránkach nášho týždenníka už zmienili, takže teraz pripomíname iba toľko, že A. Paulik odporúčal každej samospráve, aby svoje zápisnice pripravovala v slovenčine, čo môže znamenať body navyše v systéme udeľovania peňazí. V otázke konkurzov pripomenul, že koncom marca by mali vypísať súbehy na podporu menšinových aktivít pomocou Správy fondov Sándora Wekerleho. K sčítaniu obyvateľov poznamenal, že notári majú vymenovať sčítacích komisárov, ale do práce treba zapojiť aj menšinové samosprávy. Týmto zároveň vyzval prítomných, aby navrhli sčítacích komisárov z vlastných radov.

O aktivitách, plánoch a cieľoch Slovenskej samosprávy Novohradskej župy sa zmienila jej predsedníčka. R. Komjáthiová konštatovala, že plánujú pokračovať v  tradíciách, ktoré vytvoril predošlý zbor. Ako pripomenula, základnými piliermi existencie národnosti sú jazyk, školstvo a identita. Práve tieto chcú preferovať vo svojom programe: plánujú usporiadať Novohradské stretnutie detí, Deň slovenských pedagógov, Novohradské národnostné stretnutie v Banke, Regionálny národnostný deň spojený s udelením vyznamenania Na pamiatku Anny Hudecovej, doškoľovanie slovenských národnostných pedagógov a plánujú prerokovať školský program, ktorý rozbehla predošlá samospráva. Zároveň informovala prítomných, že samospráva sa obrátila na VZ CSS s protestom proti prepusteniu Imricha Fuhla z redakcie Ľudových novín. Ako povedala, pre župnú slovenskú samosprávu je neprijateľný spôsob rozdelenia Regionálneho kultúrneho strediska Slovenského osvetového centra SOC a Organizácie novohradsko-hevešských Slovákov. Treba vedieť, že o tejto záležitosti rokovali v podobnom kruhu vo februári, keď sa doterajšia vedúca oboch inštitúcií  rozhodla, že ďalej mieni stáť iba na čele spoločenskej organizácie. Vtedy organizácia prijala rozhodnutie, aby  regionálne stredisko  naďalej ostalo vo Veňarci, ktorý sa nachádza v geografickom strede regiónu. Ak je potrebné rozdeliť stredisko na dve podstrediská, navrhli na ich čelo S. Glückovú ŠalgaiovúHelenu Bačovú.

Ruženka Komjáthiová podčiarkla dôležitosť spolupráce medzi Novohradskou župnou slovenskou samosprávou a Organizáciou novohradsko-hevešských Slovákov, Novohradskou župnou knižnicou a osvetovým strediskom Bálinta Balassiho, miestnymi slovenskými samosprávami a miestnymi organizáciami ZSM.

Ku koncu stretnutia sa k účastníkom pripojili aj členovia VZ CSS z Novohradu, nakoľko VZ sa uskutočnilo práve v deň stretnutia. F. Egyed informoval o dianí na zasadnutí najvyššieho voleného fóra Slovákov v Maďarsku. Referoval o. i. aj o tom, že VZ nepodporilo návrh účastníkov februárového stretnutia vo veci regionálneho kultúrneho strediska SOC. Poslanci VZ CSS sa rozhodli zrušiť regionálne kultúrne stredisko vo Veňarci a vytvoriť dve (v Lucine a Jači) s rozpočtovou podporou po 1 milión 450 tisíc Ft a v súlade s týmto rozhodnutím modifikovali Zakladajúcu listinu SOC. Na čele inštitúcií budú stáť Katarína Völgyesiová PribišanováErika Zemenová Palečková.

Stretnutie sa skončilo milým aktom: poďakovaním doterajším členom župnej samosprávy a čestnému predsedovi Jozefovi Budaimu za ich prácu.

Eva Patayová Fábiánová (luno.hu)