Účastníci stretnutia aktivistov a Valného zhromaždenia Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) začiatkom novembra v Hronci vyhodnotili voľby do miestnych slovenských samospráv a prerokovali prípravy na voľby do teritoriálnych zborov a Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS).

Aktivisti prediskutovali návrhy volebného programu organizácie na nasledujúce štvorročné obdobie. VZ ZSM, ktoré sa uskutočnilo na druhý deň stretnutia, modifikovalo stanovy organizácie a vypracovalo stratégiu do nasledujúceho kola menšinových volieb. Zasadnutia sa zúčastnili aj predstavitelia koaličných partnerov Zväzu: Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov a Organizácie dolnozemských Slovákov.

Rokovanie ZSM v Hronci

Prvý deň informatívneho stretnutia sa niesol v znamení hodnotenia volieb slovenských samospráv. Na úvod predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková poukázala na to, že skutočnosť, že do zoznamov sa zapísalo o tritisíc slovenských voličov menej ako pred štyrmi rokmi, možno odôvodniť nielen napätou situáciou medzi Slovenskou a Maďarskou republikou, ale aj rozpoltenosťou našej menšiny. Prítomných aktivistov informovala o tom, ako sa z iniciatívy ZSM na vytvorenie spoločnej kandidátky vo voľbách do CSS stalo ďalšie fiasko pre našu národnosť. Napriek úprimným úmyslom a ochote vedenia ZSM prijať kompromisné riešenia, k dohode napokon nedošlo, ba roztrieštenosť je, žiaľ, ešte väčšia ako predtým. Podľa predsedníčky jedine Zväz dodržal Etický kódex, prijatý na koaličných rokovaniach všetkými zúčastnenými. V súvislosti s blížiacimi sa voľbami celoštátnej samosprávy R. Egyedová Baráneková prízvukovala: „S tým treba ísť do volieb, že svoju nominačnú organizáciu si nedáme. Je to aj otázka cti a svedomia: nedať sa kúpiť, zastrašiť...“ Zároveň zdôraznila potrebu rázneho vystupovania za naše spoločné záujmy; aktívneho, otvoreného a priebojného politizovania v prospech našej Slovače. Ako uviedla, mieni sa písomne obrátiť na maďarskú vládu, ktorá plánuje zvýšiť rozpočtový rámec pre zahraničných Maďarov o jednu miliardu forintov, pričom o zvýšení financií pre domáce menšiny niet chýru.
O svojich trpkých skúsenostiach z končiaceho sa štvorročného cyklu referovali poslanci VZ CSS, ktorých nominoval ZSM spolu so svojimi koaličnými partnermi. Ako uviedli, „v mini-parlamente Slovákov v Maďarsku sa cítili dosť ignorovaní“. Prítomní poslanci sa zhodli v tom, že po veľmi tesnej volebnej porážke druhá strana pri obsadzovaní všetkých dôležitých postov sa riadila heslom víťaz berie všetko, a oni v situácii „20 je vždy viac ako 19“ ťažko presadzovali svoje predstavy.

Účastníci stretnutia hovorili aj o tom, že v nasledujúcom volebnom cykle by bolo potrebné aktívnejšie riešiť problémy škôl, v ktorých sa slovenčina vyučuje ako predmet. Úradujúca tajomníčka ZSM Monika Szabová informovala o tom, že v Maďarsku ani na jednej pedagogickej vysokoškolskej katedre neotvorili prvý ročník odboru slovenčina. Navrhla zmapovať vek učiteľov slovenčiny v Maďarsku, lebo sa môže stať, že po istom čase bude nedostatok pedagógov v našich školách. Viacerí prítomní podotkli, že malé školy nepociťujú podporu nášho najvyššieho voleného zboru: na zasadnutiach školského výboru a VZ CSS sa málo hovorí o problémoch škôl, kde sa vyučuje slovenčina ako predmet. Zároveň vyslovili obavy, aby zlučovanie základných škôl neohrozilo národnostnú výučbu.

Valné zhromaždenie ZSM sa začalo v sobotu konštatovaním uznášaniaschopnosti a schválením programu rokovania, ktoré viedla Mária Nagyová z Čívu. Delegátom sa prihovorila R. Egyedová Baráneková, ktorá zdôraznila význam občianskej sféry a ako predsedníčka spoločenskej organizácie s poľutovaním konštatovala, že predstavitelia štátnej správy si pri príprave rozhodnutí nežiadajú mienku občianskych organizácií. Zároveň informovala prítomných o tom, že v januári t. r. sa kancelária Zväzu mohla nasťahovať do nových priestorov na Kondorošskej ceste (1116 Budapest, Kondorosi út 10.B), ktoré ZSM poskytla CSS prostredníctvom spoločnosti Legatum.

Účastníci VZ schválenie správy o činnosti a o hospodárení ZSM za rok 2010, hlásenia o verejnoprospešnosti, ako aj návrh rozpočtu na rok 2011 odložili na najbližšie zasadnutie, ktoré sa uskutoční pravdepodobne 22. januára v priestoroch Slovenského inštitútu Budapešť. Rozhodli o prijatí 65 nových členov. Hlavným bodom programu bolo zostavenie 29-člennej kandidačnej listiny ZSM do celoštátnej samosprávy bez určenia poradia. Definitívnym zostavením spoločnej listiny s koaličnými partnermi poverilo VZ Predsedníctvo. Na podnet delegáta Ferdinanda Egyeda zo Šalgótarjánu sa zhodli v tom, aby kandidáti na post poslanca VZ CSS podpísali Zásady fungovania klubu poslancov ZSM.

O činnosti Verejnoprospešnej nadácie ZSM referovala jej tajomníčka M. Szabová. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí udelil nadácii v tomto roku 99,8 tisíca eur. Kuratórium nadácie udelilo na Školu v prírode 56 tisíc eur, zvyšok rozdelilo na podporu kultúrnych aktivít, doškoľovaní, na učebné pomôcky, ako aj na vydavateľskú činnosť. M. Szabová zdôraznila, že nadácia v takej istej miere podporila miestne organizácie a slovenské samosprávy. Novinkou bolo, že v tomto roku mala nadácia prvýkrát možnosť vyčleniť 8 percent celkovej podpory na svoje prevádzkové výdavky, napríklad na úhradu cestovného pre kurátorov.

R. Egyedová Baráneková referovala o projekte „Škola v prírode“, ktorý organizuje už päť rokov. Iniciatíva sa zrodila už začiatkom 90. rokov, pričom možnosť na realizáciu vznikla až v polovici tohto desaťročia. Prvým partnerom bola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Avšak vyučovanie formou prednášok nebolo vhodné pre naše deti. Na pomoc prišla bývalá hosťujúca učiteľka v Dabaši-Šáre Anita Mendelová, ktorá dôkladne pozná podmienky výučby slovenčiny v Maďarsku a našla pedagógov, ktorí dokázali vypracovať efektívne metódy práce s našimi žiakmi. Jedna z troch učiteliek, zapojených do projektu, Elena Kačaliaková, je toho názoru, že Komenského škola hrou je vhodná na osvojovanie si nových znalostí a precvičovanie naučených slovíčok. Vyzdvihla, že počas výučby uprednostňovali hru a demonštráciu, čo deti veľmi dobre prijali. Pozitívne hodnotila, že žiaci majú vzťah k tradíciám a ľudovým piesňam. Vzhľadom na to, že slovenčina je moderný, stále sa vyvíjajúci živý jazyk, našich žiakov učili aj niektoré nové výrazy.

V programe stretnutia delegátov a aktivistov ZSM nechýbal ani folklór: zúčastnili sa na 2. ročníku festivalu folklórnych súborov Bystrická folklórna haravara v Banskej Bystrici. Organizátori pestrého programu, v ktorom vystúpili vynikajúce folklórne súbory zo stredného Slovenska, zvlášť privítali v radoch obecenstva krajanov z Maďarska. Našich aktivistov dojalo milé gesto a mali radosť z pekného programu. Domov sa vrátili obohatení o nové skúsenosti, príjemné dojmy a množstvo informácií.

(ef)